Tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE

Jäsenrekisterinpitäjä

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai- Iltapäiväkerho ry

Kirjatyöntekijänkatu 10 B

00170 HELSINKI


Jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutetut Olavi Rasi ja Aatto Koskinen.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut tiedot ovat Eläkkeensaajien Keskusliiton tietokannoissa jäsenlehden lähetystä varten, ja ovat palomuurein, salasanoin sekä muiden teknisten keinojen avulla suojattuja ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Jäseneltä kerättävät tiedot ovat:

nimi, syntymäaika (ei henkilötunnusta), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Luovutettavat tiedot

Kerho ei luovuta jäsenen tietoja ulkopuolisille, pois lukien Eläkkeensaajien Keskusliiton rekisteri. Kerho ei myy eikä vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Kerho luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Kerho luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Jos jäsen on erikseen antanut suostumuksensa kerhon yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan jäsenen tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihinsa, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Torstai- Iltapäiväkerhon hallitukselle.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla kerho käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.


Tietosuojaselosteen on laatinut HKY:n Torstai- Iltapäiväkerho ry:n hallitus.


Helsingissä 9.5.2018

 

GDPR:n mukainen
tietosuojaseloste

Oleellista selosteessa on,
että kerhon jäsen tietää,
mitä tietoja hänestä säilytetään ja miten niitä käytetään.