Kerhon säännöt

HKY:n Torstai-Iltapäiväkerho ry:n säännöt

 


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT                                                          PRH hyväksynyt 20.12.2016


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai-Iltapäiväkerho ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho ja jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Kerho on Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen alakerho.

Kerho kuuluu jäsenenä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, ruotsiksi Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf –nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin Piiri ry –nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.

Kerhon tarkoituksiin kuuluu myös osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho

-tekee aloitteita ja esityksiä poliittisille ja kunnallisille päättäjille sekä viranomaisille eläke-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pitää yhteyksiä paikallisiin eläkejärjestöihin sekä niiden yhteistyöelimiin

-järjestää kokouksia, ohjelmallisia tilaisuuksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia

-järjestää opintokerhotoimintaa sekä alustus- ja luentotilaisuuksia

-harjoittaa vapaaehtoista ystävänpalvelutoimintaa

-ylläpitää ja siirtää nuoremmille sukupolville kansallista kulttuuriperinnettä harraste- ja kulttuuritoiminnan avulla

-toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi

-suorittaa jatkuvaa jäsenhankintaa Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen piirissä ja tekee toimintaansa tunnetuksi tiedotus ja julkaisutoiminnan muodoin sekä

-hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.

Kerho toimii myös Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen alaisena kerhona tukien sen sääntöjen mukaisia tavoitteita ja toimintaa.

Kerho voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa kerho hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenet

Kerhon jäsenenä voi olla yksityinen henkilö jonka kerhon hallitus hyväksyy jäseneksi.

Jäseneksi hyväksytään Graafisen alan / TEAM - liiton ammattiosastoon kuulunut jäsen eläkkeelle siirtyessään.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen yksimielisestä esityksestä kerhon syyskokouksen päätöksellä kutsua kerhon toiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai on toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut kerhon toimintaa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen. Jäsen voi vedota erottamispäätöksestä kerhon kokoukselle jättämällä sitä koskevan kirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. Mikäli kerhon kokous vahvistaa erottamispäätöksen, astuu se voimaan heti kokouksen päätöksen jälkeen. Mikäli rikkomusta voidaan pitää vähäisenä, voi hallitus erottamisen sijasta antaa rikkomukseen syyllistyneelle jäsenelle kirjallisen varoituksen, joka merkitään hallituksen pöytäkirjaan ja lähetetään tiedoksi asianomaiselle jäsenelle.

Jos jäsen haluaa itse erota kerhosta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa siitä kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroilmoitus on tehty.

Jäsen katsotaan eronneeksi kerhosta, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä sen erääntymisestä.

Jäsenmaksut

Jäsen on velvollinen suorittamaan kerholle vuosittain varsinaisen syyskokouksen seuraavalle vuodelle määräämän jäsenmaksun, joka on suoritettava ennen huhtikuun loppua. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, saavuttaa hän täydet jäsenoikeudet suorittamalla rästissä olevat jäsenmaksunsa.

Jäsenen, joka liittyy kerhoon kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu.

Hallitus voi jäsenoikeuksiin vaikuttamatta korkean iän tai sosiaalisten syiden perusteella vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kerho suorittaa tällaisen jäsenen osalta varoistaan piirin ja liiton jäsenmaksun.

Toimielimet

Kerhon toimielimet ovat kerhon kokous ja hallitus.

Kerhon kokoukset

Kerhon sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta päättää hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouksesta tulee ilmoittaa myös kahdessa edellisessä kerhon kokouksessa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat ja se kutsutaan koolle kuten sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.

Kerho kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa hallituksen päättäminä päivinä.

10§

Kerhon kevätkokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt,

- käsitellä hallituksen laatima vuosikertomus kerhon toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta,

- käsitellä kerhon tilit ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto,

- vahvistaa tilinpäätös,

- päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Kerhon syyskokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt,

- määrätä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,

- päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista,

- valita seuraavaa vuotta varten kerhon puheenjohtaja,

- päättää kerhon hallituksen jäsenten määrästä,

- valita kerhon hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi

- valita kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,

- hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

- hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten,

- valita kerhon edustajat piirikokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä,

- määrätä millä tavalla kerhon kokoukset kutsutaan koolle ja miten tiedonannot jäsenille toimitetaan sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus

11§

Kerhon asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi, ja vähintään neljä ja enintään kaksitoista muuta kahdeksi vuodeksi valittavaa varsinaista jäsentä.

Heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Kerhon hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan 2. ja 3. puheenjohtajan. Kerhon hallituksen valitsemat kolme sihteeriä sekä taloudenhoitaja voivat tarvittaessa olla kerhon hallituksen ulkopuolelta.

Kerhon hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Kerhon hallitus voi asettaa avukseen erilaisten asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten toimikuntia ja työryhmiä.

12 §

Kerhon hallituksen tehtävänä on

a) johtaa kerhon toimintaa ja toimeenpanna kerhon kokousten päätökset,

b) vastata kerhon taloudesta ja omaisuudesta,

c) laatia kerhon kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös sekä kerhon syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä huolehdittava, että kerhon kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty,

d) esittää kerhon tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut hallintoa ja varainhoitoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajille ja tarkastuksen tapahduttua kerhon kevätkokoukselle,

e) kutsua koolle kerhon kokous,

f) pitää jäsenluetteloa

g) valvoa, että sääntöjen määräyksiä ja kerhon päätöksiä noudatetaan,

h) edustaa kerhoa sekä

i) täyttää ne muut velvoitteet ja tehtävät, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Tilikausi ja toiminnantarkastus

13§

Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Kerhon tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, joiden on viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä annettava niistä lausuntonsa kerhon hallitukselle kevätkokoukselle esitettäväksi.

Kerhon nimen kirjoittavat

14§

Kerhon nimen kirjoittavat kerhon puheenjohtaja, 2. ja 3. puheenjohtaja yksi sihteereistä ja taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on aina yksi puheenjohtaja.

Erinäisiä määräyksiä

15§

Näiden sääntöjen muuttamiseen, kerhon eroamiseen liitosta tai kerhon purkamiseen vaaditaan, että muutoksen, eroamisen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään ¾ annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista.

Sääntöjen hyväksyminen tulee tapahtua myös Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n  toimesta.

16§

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat ja omaisuus sen jälkeen kun velat ja muut sitoumukset on suoritettu, luovutettava Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:lle.

17 §

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan piirin ja liiton sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyslakia.